Friday, March 14, 2008

GUANGDONG ADVERTISING, BEIJING


CD: YAN FAN
ART DIRECTORS: YANG FAN, CHEN LEI, WANG CHAO
COPYWRITERS: AMANDA HUANG, YANG MENG, MA JIA